Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Węgorzyno

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Zdzisław Madajczyk

Zdzisław Madajczyk

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność: KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW 2019

Status: powołany - 29.09.2019

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetowo - Gospodarcza stała II/9/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie, III/22/2018 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie , Uchwała Nr XV/139/2020 Rady Miejskiej w Węgorzynie członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-10-30 głosowanie uchwały dot. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika OPS w Węgorzynie – druk nr 3 XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 głosowanie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgorzyno –druk nr 4 XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 głosowanie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy w miejscowości Runowo Pomorskie – druk nr 5 XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie nr 0004 – miasto Węgorzyno –druk nr 6 XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 Głosowanie uchwały w sprawie zasad zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Węgorzyno – druk nr 7 XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 Głosowanie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – druk nr 8 z wnioskiem Komisji o wpisanie kwoty 54,36 zł XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 Głosowanie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 9 XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 Głosowanie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych – druk nr 10 XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 – druk nr 11 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2019 – druk nr 12 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2026 – druk nr 13 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków i zalecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie –druk nr 15 wraz z wnioskami Komisji wspólnych XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem ewidencyjnym 841 położonej w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno – druk nr 1 XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaadoptowanie powierzchni z części nieruchomości wspólnej – części stychu i jej nabycia na własność Gminy Węgorzyno jako części lokalu oraz zmiany udziałów w budynku położonym przy ul. Ks. Fortunata Sosnowskiego 4 w Węgorzynie, z udziałem Gminy Węgorzyno – druk nr 2 XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie – druk nr 3 XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok” – druk nr 4 XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020 – druk nr 5 XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27.05.2015 roku w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub są wykorzystywane na cele r XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie nr IX/71/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemniki określonej pojemności - druk nr 6 b XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2019 –druk nr 7 XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 – druk nr 8 wraz z autopprawką Pani Burmistrz XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2026 – druk nr 9 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 głosowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka w Węgorzynie XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek w Węgorzynie – druk nr 2 wraz z wnioskiem komisji o wpisanie kwoty 330,00 zł XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie – poprawiony projekt druk nr 3 XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Węgorzyno na rok szkolny 2019/2020 – druk nr 4 wraz z wpisaniem kwot pkt 1) ktowy 5,00 zł/litr; pkt 2) 5,15 zł/ litr; pkt 3) 2,40 zł/litr XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Węgorzyno na lata 2019-2023 – druk nr 5 XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19.05.2016 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 6 XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 – druk nr 7 XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 Głosowanie wniosku Radnej Dobrzanieckiej dot. zmiejszenia kwoty w dziale 921, rozdział 92120 o 20.000 zł i przniesienie ich do działu 801, rozdział 80101 (e-dzienniki) XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2019-12-30 Głosowanie wniosku Radnej Lewadnowskiej dot. zmiejszenia kwoty w dziale 926, rozdział 92685 o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem 45.000 zł na dział 750, rozdział 75022 (system d o głosowania) i 30.000 zł na dział 801, rozdział 80101 (e-dzienniki w SPWęgorzyno) XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2019-12-30 Głosowanie wniosku Radnej Stasiak dot. zmiejszenia kwoty w dziale 926, rozdział 92601 o ktotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dział 926, rozdział 92695 (środki dla Rady Osiedla) XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2019-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2020 wraz z zautopoprawką Pani Burmistrz XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2020 – 2027 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego– druk nr 6 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 29/3 w obrębie nr 0021 – Sarnikierz będącej własnością osoby fizycznej- druk nr 7 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głoswanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiącej działkę nr 170/27 w obrębie nr 0016 – Cieszyno- druk nr 8 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka w Węgorzynie- druk nr 9 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2020 - druk nr 10 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowane uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2020-2027 – druk nr 10 a XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2020 roku - druk nr 11 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej - druk nr12 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Węgorzynie - druk nr 13 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2020 rok - druk nr 14 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2020 rok – druk nr 15 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2020 rok - druk nr 16 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2020 rok - druk nr 17 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Węgorzyno w Zgromadzeniu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dla Sekretarza Gminy Węgorzyno - druk nr 17a XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie – druk nr 7 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie dot. członka Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Pan Zdzisław Madajczyk) XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie – druk nr 8 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgorzyno na 2020 rok – druk nr 9 wraz z autopoprawką XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiącej działkę nr 24/3 w obrębie nr 0026 – Ginawa – druk nr 10 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych od osoby fizycznej – 10 a XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Węgorzyno – druk nr 11 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu – druk nr 12 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 13 wraz z autopoprawkami XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2020 – 2027 – druk nr 14 wraz z autopoprawkami XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie wniosku Radnej Joanny Stasiak dot. zwolnienia z opłaty stałej w Żłobku w Węgorzynie w okresie zawieszenia działalności placówki w związku z epidemią COVID -19 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku w Węgorzynie na czas zawieszenia funkcjonowania placówki w związku z epidemią COVID – 19 – druk nr 15 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie udzielania pomocy podatnikom – druk nr 16 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej – druk nr 17 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku – druk nr 10 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w spawie skargi na działalność Burmistrza Węgorzyna – druk nr 7 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie – druk nr 8 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1228/1 położonej w obrębie nr 0001 – miasto Węgorzyno – druk nr 9 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XV/143/2020 z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Węgorzyno – druk nr 11 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19.05.2016 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 12 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Węgorzyno – druk nr 13 wraz z autopoprawkami XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Węgorzyno – druk nr 14 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Węgorzyno na rok szkolny 2020/2021 – druk nr 15 (wpisane stawki w § 1 pkt 1 - 4,57 zł, w pkt 2 – 4,72 zł oraz w pkt 3 – 2,08 zł) XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i wystąpienie Gminy Węgorzyno z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki ZART sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie – druk nr 16 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 17 wraz z autopoprawkami XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2020 – 2027 – druk nr 18 wraz z autopoprawkami XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Węgorzyna XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2019 rok – druk nr 23 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-08-13 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Węgorzyno - druk nr 1 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XVII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-08-13 Głosowanie wniosku Radnego Ociepy dot. wykreślenia z §1 pkt 1 i §3 pkt 1 kwoty 68.850,00 zł XVII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2020-08-13 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2020 - druk nr 2 wraz z przyjętym wnioskiem Radnego Ociepy XVII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-08-13 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2020–2027– druk nr 3 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XVII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-08-13 Głosowanie uchwały w sprawie budowy pamiątkowego Pomnika – druk nr 4 XVII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynku i urządzeń – druk nr 1 XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Pastwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości położonych w obrębie nr 0015 – Przytoń - druk nr 2 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łobeskiemu – druk nr 3 XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2021 rok – druk nr 4 XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości – druk nr 5 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 6 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 7 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2020 – 2027 – druk nr 8 XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy – druk nr 9 XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy – druk nr 10 (Panią Elżbietę Grabowską) XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie – druk nr 12 XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania za ochronne lasów w Nadleśnictwie Dobrzany stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w terenie Gminy Węgorzyno – druk nr 5 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” – druk nr 6 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Węgorzyno – druk nr 7 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 37 położonej w obrębie nr 0008 – Połchowo – druk nr 8 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy zbywaniu lokali mieszkalnych na rzecz najemców lokali mieszkalnych – druk nr 9 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości położonych w obrębie nr 0020 – Podlipce – druk nr 10 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie wniosku Pani Radnej Haliny Jagiełka i wypracowane stanowisko Komisji 56,00 zł XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – druk nr 11 wraz z wpisaną kwotą 56,00 zł XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie wniosku Pani Radnej Stasiak dot. § 1 pkt 2 lit. f) kwotę 7,67 zł zmienić na 7,51 zł XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2020-10-28 Głosowanie wniosku Pani Radnej Stasiak dot. § 1 pkt 2 lit. e) kwotę 5,06 zł zmienić na 4,96 zł XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 12 wraz z wprowadzonymi zmianami ( pkt 2 e) - 4,96 zł i pkt 2 f) -7,60 zł) XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie za wycofaniem projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych – druk nr 13 z porządku obrad XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XXXIII/298/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad przysługiwania diety dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Węgorzyno – druk nr 14 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – druk nr 15 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 16 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 17 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2020 – 2027 – druk nr 18 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwły w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzyno – druk nr 7 XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 601/1 położonej w obrębie nr 0003 miasta Węgorzyno - druk nr 2 wraz z autoporawką Pani Burmistrz do uzasadnienia XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 103/2 położonej w obrębie nr 0016 – Cieszyno – druk nr 3 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz do uzasadnienia XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Sulice do kategorii dróg gminnych – druk nr 4 XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Węgorzyno – druk nr 6 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych – poprawiony projekt druk nr 8 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie wniosku Pani Radnej Sławskiej o obniżenie stawki w § 2.1 z „28,50 zł” na „24,00 zł”. XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej – druk nr 9 wraz z wpisaną w § 2.1 kwotą 24,00 zł oraz w § 2.2 kwotą 96,00 zł oraz autopoprawką Pani Burmistrz XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – druk nr 10 XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XVI/157/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Węgorzyno – druk nr 11 XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zamiaru połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie – druk nr 12 XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 13 wraz z aautopoprawką Pani Burmistrz do uzsadnienia XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 14 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2020 – 2027 – druk nr 15 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2020 rok – druk nr 16 XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-12-18 Głosowanie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Węgorzyno XXI sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XV/144/2020 z dnia 15.05.2020r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu – druk nr 1 XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 2 XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 dla Gminy Węgorzyno – druk nr 3 XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 – druk nr 4 XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości położonych w obrębie nr 0005 – Trzebawie – druk nr 5 XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości dz. nr 10/46, położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo w miejscowości Runowo Pomorskie – druk nr 6 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-12-30 Głosowanie wniosku Pani Radnej Joanny Stasiak o zmniejszenie w dziale 926 rozdział 92695 kwoty 100.000,00 zł - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i zwiększenie w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 100.000,00 zł - Szkoły Podstawowe, na SP Węgorzyno (§4240 – środki dydaktyczne – tablice multimedialne 40.000,00 zł, §4270 remonty – 60.000,00 zł) XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2021-01-08 Głosowanie wniosku formalnego Pani Radnej Joanna Stasiak żeby zgodnie z § 48 ust. 1 ppkt 6 zakończyć dyskusję i przystąpić do głosowania uchwały budżetowej. XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2021-01-08 Głosowanie wniosku formalnego Pani Radnej Joanna Stasiak żeby zgodnie z § 48 ust. 1 ppkt 6 zakończyć dyskusję i przystąpić do głosowania XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-01-08 Głosowanie wniosku Pani Radnej Anny Łuksza o zmniejszenie w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 10.000,00 zł. Zwiększenie w dziale 801 Oświata i Wychowanie rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 4270 usługi remontowe – 10.000,00 zł XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2021-01-08 Głosowanie wniosku Pani Radnej Anny Łuksza o zmniejszenie w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność – 50.000,00 zł . Zwiększenie w dziale 801 Oświata i Wychowanie rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 4270 usługi remontowe 50.000,00 zł. XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2021-01-08 Głosowanie wniosku Pani Radnej Anny Łuksza o zmniejszenie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków – 30.000,00 zł. Zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 4240 pomoce dydaktyczne 10.000,00 zł. Zwiększenie w dziale 801 Oświata i Wychowanie rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 4270 usługi remontowe 20.000,00 zł XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2021-01-08 Głosowanie wniosku Pani Radnej Joanny Stasiak o zmniejszenie w dziale 926 rozdział 92695 kwoty 50.000,00 zł - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i zwiększenie w dziale 801 rozdział 80101 ze wskazaniem na Szkołę Podstawową w Węgorzynie - 50.000,00 zł środki dydaktyczne § 4240 XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2021-01-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z autopoprawką Pani Burmistrz i przyjętymi wnioskami XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-01-08 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2021 – 2027 wraz z przyjętymi autopoprawkami XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2021 – druk nr 1 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2021-2027 –druk nr 2 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie zamiaru połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie – druk nr 3 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 174 położonej w obrębie nr 0015 – Przytoń – druk nr 4 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 171 położonej w obrębie nr 0016 – Cieszyno – druk nr 5 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Węgorzyno – druk nr 6 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości stanowiącej dz. nr 841, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Węgorzyno zabudowanej budynkiem przychodni – druk nr 7 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgorzyno na 2021 rok – druk nr 8 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie wniosku Pana Przewodniczącego Rady o uznanie skargi za bezzasadną i przekazać do komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu wypracowania uzasadnienia do uchwały XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – druk nr 10 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – druk nr 11 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – druk nr 12 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie wniosku dot. przyjęcia pisemnej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2021-03-29 Głosowanie poprawionego projektu uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej - druk nr 13 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2021 rok - druk nr 14 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2021 rok – druk nr 15 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2021 rok – druk nr 16 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2021 rok – druk nr 17 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 - druk nr 6 XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego – druk nr 7 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/215/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zamiaru połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie – poprawiony projekt uchwały na druk nr 8 XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2021 – druk nr 9 wraz z autopoprawką XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2021-2027 – druk nr 10 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 123 położonej w obrębie nr 0008 – Połchowo – druk nr 11 XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie skargi na działalność Zastępcy Burmistrza Węgorzyna – druk nr 13 XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przygotowania komunikatu oraz pakietu profilaktycznego dotyczącego suplementacji wit. D – druk nr 14 XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego – druk nr 15 XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Węgorzyna – druk nr 6 XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2020 rok – druk nr 9 XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 – druk nr 12 XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Węgorzyno na rok szkolny 2021/2022 – druk nr 13 (wraz z wprowadzonymi kwotami 5,38 zł, 5,38 zł, 2,56 zł) XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie – druk nr 14 XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Jana Chrzciciela w Sielsku – druk nr 15 XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2021 roku – druk nr 16 XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2021 – druk nr 17 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2021 – 2027 – druk nr 18 XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/144/2012 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Węgorzyno zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Węgorzyno na lata 2021 – 2027 – druk nr 3 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – druk nr 4 XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Węgorzyno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – druk nr 5 XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 257/5 położonej w obrębie nr 0001 miasta Węgorzyno – druk nr 6 wraz z wnioskiem Komisji XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – druk nr 7 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2022 rok – druk nr 8 XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2021 – druk nr 9 XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2021 – 2027 – druk nr 10 XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie kandydata na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie - Pani Radna Anna Łuksza XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie kandydata na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie - Pan Radny Zdzisław Madajczyk XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – druk nr 11 wraz z wykreślonym § i uzupełnionym składem o członka Panią Annę Łuksza oraz Pana Zdzisława Madajczyk XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie – druk nr 12 (Przewodniczący - Anna Łuksza, Zastępcą - Zdzisław Madajczyk) XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-10-29 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie prowadzonym przez Gminę Węgorzyno – druk nr 4 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-10-29 Głosowanie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku w Węgorzynie – druk nr 5 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-10-29 Głosowanie wniosku formalnego Pani Radnej Anny Łuksza o wycofanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Węgorzyna w zakresie dotyczącym przekazania części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 112/11, położonej w obrębie nr 0008 – Połchowo, gmina Węgorzyno – druk nr 6 z porządku obrad XXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2021-10-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie nr 0002 miasta Węgorzyno – druk nr 7 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-10-29 Głosowanie wniosku Pani Radnej Joanny Stasiak o pozostawienie kwoty 7,85 w § 1 pkt 2 ppkt f) - projekt druk nr 8 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2021-10-29 Głosowanie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 8 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz (§ 1 pkt 2 ppkt f) 7,60 zł) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-10-29 Głosowanie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych – druk nr 9 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz ( dot. załącznik nr 3 do uchwały wiersz „Trzy osie i więcej” kwotę „1057” zmienić na „1348”) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-10-29 Głosowanie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – druk nr 10 z wpisaną kwotę w § 1 - 58,50 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-10-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2021 – druk nr 11 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-10-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2021 – druk nr 12 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-10-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2021 – 2027 – druk nr 13 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-12-14 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2021 – druk nr 1 XXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-12-14 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2021 – druk nr 2 XXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-12-14 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2021 – 2027 – druk nr 3 XXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-12-14 Głosowanie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 4 XXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-12-14 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” – druk nr 5 XXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-12-14 Głosowanie uchwały w sprawie nadania imienia Stadionowi Miejskiemu w Węgorzynie – druk nr 6 XXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-12-14 Głosowanie uchwały w sprawie skargi na pracownika Urzędu Miejskiego w Węgorzynie – druk nr 7 XXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-12-14 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Węgorzyno – druk nr 8 XXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-12-14 Głosowanie uchwały w sprawie określenia zasad przysługiwania diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Węgorzyno – druk nr 9 XXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-12-14 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/132/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Węgorzynie – druk nr 10 XXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-12-14 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna – druk nr 11 (w wysokości 90 % maksymalnego wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów) XXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-12-14 Głosowanie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego (projekt druk nr 12) XXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-12-30 Głosowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 - druk nr 1 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2022 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2022-2028 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2022 – druk nr 6 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2022-2028 –druk nr 7 XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania za ochronne lasów w Nadleśnictwie Łobez stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Węgorzyno – druk nr 8 XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – druk nr 9 XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Węgorzyno – poprawiony projekt druk nr 10 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgorzyno na lata 2022 – 2026 –poprawiony projekt druk nr 11 XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu planowi budowy schroniska dla zwierząt w bliskiej lokalizacji wsi Połchowo – druk nr 12 XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2022-02-14 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wobec chęci budowy schroniska dla zwierząt na pograniczu miasta Węgorzyna oraz wsi Połchowo i Runowo Pomorskie – druk nr 13 XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2022-02-14 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych, wydania zakazu stosowania: maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA – druk nr 14 XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Węgorzyna oraz Skarbnika Gminy – poprawiony projekt druk nr 15 XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2022 rok - druk nr 16 XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2022 rok – druk nr 17 XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2022 rok – druk nr 18 XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2022 rok – druk nr 19 XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie dot. wprowadzenia projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia przez Gminę Węgorzyno zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi – dodatkowy projekt uchwały na druku nr 20 do porządku obrad XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie dot. wprowadzenia projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Węgorzyna – dodatkowy projekt uchwały druk nr 21 do porządku obrad XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie dot. wprowadzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego – dodatkowy projekt uchwały na druku nr 22 do porządku obrad XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia przez Gminę Węgorzyno zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi – dodatkowy projekt uchwały na druku nr 20 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Węgorzyna – dodatkowy projekt uchwały na druku nr 21 XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-02-14 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego – dodatkowy projekt uchwały na druku nr 22 XXXI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-03-30 Głosowanie dot. wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek w Węgorzynie - 7a do porządku obrad XXXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-03-30 Głosowanie wniosku Komisji o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na budowę chodnika w m. Stare Węgorzynko w wysokości 27.000,00 zł XXXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu – druk nr 1 (z dotacją 27.000,00 zł) XXXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2022 – druk nr 2 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2022-2028 –druk nr 3 XXXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2022 roku – druk nr 4 XXXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej – druk nr 5 XXXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/259/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku w Węgorzynie – druk nr 6 XXXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/258/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie prowadzonym przez Gminę Węgorzyno – druk nr 7 XXXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek w Węgorzynie - druk nr 7 a XXXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgorzyno na 2022 rok – druk nr 8 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-04-28 Głosowanie dot. wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad w sprawie przekazania petycji według właściwości – druk nr 9 XXXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-04-28 Głosowanie dot. wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad w sprawie przekazania petycji według właściwości – druk nr 10 XXXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-04-28 Głosowanie dot. wprowadzenia do porządku obrad "Zestawienia działań podejmowanych w stosunku do najemców mieszkań komunalnych dot. zaległości" (w Informacji Burmistrza) XXXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-04-28 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Społeczno – Oświatowej i Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie – druk nr 3 XXXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-04-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/197/2020 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej – druk nr 4 XXXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-04-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/172/2020 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości– druk nr 5 XXXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-04-28 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 37/1 położonej w obrębie nr 0012 – Gardno – druk nr 6 XXXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-04-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2022 – druk nr 7 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-04-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2022-2028 –druk nr 8 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-04-28 Głosowanie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości – druk nr 9 XXXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-04-28 Głosowanie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości – druk nr 10 XXXIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-06-08 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku – druk nr 9 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-06-08 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie – druk nr 10 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-06-08 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2022–druk nr 11 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-06-08 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2022-2028 – druk nr 12 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-06-08 Głosowanie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Węgorzyna – druk nr 13 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-06-29 Głosowanie dot. wycofania z porządku obrad punktu dot. przyjęcia protokołu z posiedzenia XXXIV sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 08 czerwca 2022 r. XXXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Węgorzyna – druk nr 2 (wraz z poprawką) XXXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2021 rok – druk nr5 XXXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-06-29 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 – druk nr 8 (wraz z poprawką) XXXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2022– druk nr 9 (wraz z autopoprawką Pani Burmistrz) XXXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2022 – 2028 – druk nr 10 XXXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-09-28 Głosowanie dot. wprowadzenia do porządku obrad poprawionego projektu uchwały na druku nr 10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2022 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-09-28 Głosowanie dot. wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 812/16 położonej w obrębie nr 0003 miasta Węgorzyno - druk nr 12 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-09-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/258/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie prowadzonym przez Gminę Węgorzyno– druk nr 2 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-09-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 18 września 2019 roku w spawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi –druk nr 3 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-09-28 Głosowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Węgorzyno na rok szkolny 2022/2023 – druk nr 4 (z wpisanymi kwotami w § 1 w wykropkowanych miejscach: 1) 6,64 zł/l; 2) 7,03 zł/l; 3) 3,37 zł/l) XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-09-28 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 15 położonej w obrębie nr 0012 – Gardno – druk nr 5 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-09-28 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/1 położonej w obrębie nr 0012 – Gardno –druk nr 6 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-09-28 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Węgorzyno do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich – druk nr 7 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-09-28 Głosowanie uchwały w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2023 rok – druk nr 8 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-09-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2022 – druk nr 9 (wraz z autopoprawką Pani Burmistrz) XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-09-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2022 – poprawiony projekt uchwały na druku nr 10 (wraz z autopoprawką Pani Burmistrz) XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-09-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2022 – 2028 – druk nr11 (wraz z autopoprawką Pani Burmistrz) XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-09-28 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 812/16 położonej w obrębie nr 0003 miasta Węgorzyno – druk nr 12 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-10-27 Głosowanie dot. wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - dodatkowy projekt uchwały na druku nr 12 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-10-27 Głosowanie dot. wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących użyczenia na czas nieokreślony pomieszczeń przy ul. Runowskiej 40 dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie - dodatkowy projekt uchwały na druku nr 13 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-10-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia – druk nr 4 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-10-27 Głosowanie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 5 (zgodnie z wnioskiem Komisji Rady) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-10-27 Głosowanie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych – druk nr 6 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-10-27 Głosowanie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – druk nr 7 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-10-27 Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – druk nr 8 (wraz z autopoprawką Pani Burmistrz) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-10-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/302/2022 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2022 roku - druk nr 9 (wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-10-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2022 – druk nr 10 (wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-10-27 Głosowania uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2022 – 2028 (wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-10-27 Głosowanie uchwały w sprawie w zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - dodatkowy projekt uchwały na druku nr 12 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-10-27 Głosowanie uchwały w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących użyczenia na czas nieokreślony pomieszczeń przy ul. Runowskiej 40 dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie - dodatkowy projekt uchwały na druku nr 13 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. – druk nr 1 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy zbywaniu lokali mieszkalnych na rzecz najemców lokali mieszkalnych– druk nr 2 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 165/1 położonej w obrębie nr 0008 – Połchowo – druk nr 3 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2022 – druk nr 4 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2022 – 2029 - druk nr 5 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-12-28 Głosowanie dot. wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 18 września 2019 roku w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi – druk nr 7 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-12-28 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 dla Gminy Węgorzyno - druk nr 1 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-12-28 Głosowanie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 – druk nr 2 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-12-28 Głosowanie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców – druk nr 3 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-12-28 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 179/2 położonej w obrębie nr 0002 miasta Węgorzyno – druk nr 4 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-12-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2022 – druk nr 5 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-12-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2022-2029 – druk nr 6 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2022-12-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 18 września 2019 roku w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi - druk nr 7 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-01-26 Głosowanie uchwały zmieniająca w sprawie wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 5 XL sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-01-26 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2023 rok - druk nr 6 (wraz z autopoprawką Komisji) XL sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-01-26 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2023 rok – druk nr 7 (wraz z wnioskiem Komisji) XL sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-01-26 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2023 rok – druk nr 8 (wraz z wnioskiem Komisji) XL sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-01-26 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2023 rok – druk nr 9 XL sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-01-26 Głosowanie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców – druk nr 10 XL sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-01-26 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu radnego gminy – druk nr 11 XL sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-01-26 Głosowanie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Węgorzyna– druk nr 12 XL sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-01-26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej (wraz z autopoprawką) XL sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-01-26 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2023 – 2029 (wraz z autopoprawką Pani Burmistrz) XL sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-03-17 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgorzyno na 2023 rok –druk nr 5 XLI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-03-17 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XXXV/396/2002 z dnia 07.02.2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Węgorzyno – druk nr 6 XLI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-03-17 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2023 – druk nr 7 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XLI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-03-17 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/340/2022 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – druk nr 8 XLI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-03-17 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2023-2029 - druk nr 9 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XLI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-03-17 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia zgody na umieszczenie herbu miasta Węgorzyno na magnesie „Magnes Turysty – tu byłem” – druk nr 10 XLI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-04-26 Głosowanie dot. wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały do porządku obrad uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XX/198/2020 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - dodatkowy projekt uchwały druk nr 2a XLII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-04-26 Głosowanie wniosku Komisji wspólnych o ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, w wysokości 34,00 zł miesięcznie XLII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-04-26 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/197/2020 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej–druk nr 2 (z wpisaną kwotą w § 2.1 - 34,00 zł oraz autopoprawką Pani Burmistrz § 2.2 - kwota 136,00 zł) XLII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-04-26 Głosowanie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XX/198/2020 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – dodatkowy projekt uchwały druk nr 2a XLII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-04-26 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie nr 0002 miasta Węgorzyno– druk nr 3 XLII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-04-26 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie nr 0001 miasta Węgorzyno - druk nr 4 XLII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-04-26 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie nr 0022 – Brzeźniak – druk nr 5 XLII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-04-26 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na 2023 rok – druk nr 6 XLII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-04-26 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2023-2029– druk nr 7 XLII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie - druk nr 5 XLIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2023 – druk nr 6 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XLIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2023-2029 – druk nr 7 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XLIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Węgorzyna – druk nr 7 XLIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-06-28 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2022 rok – druk nr 10 XLIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-06-28 Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 – druk nr 13 XLIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-06-28 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie – druk nr 14 XLIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-06-28 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku – druk nr 15 XLIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-06-28 Głosowanie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Węgorzynie - druk nr 16 XLIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-06-28 Głosowanie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie na okres kadencji 2024-2027 – druk nr 17( z wpisanymi w § 1 pkt 2 Halina Jagiełka i pkt 3 Zdzisław Madajczyk) XLIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-06-28 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – druk nr 18 XLIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-06-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2023 –druk nr 19 (wraz z autopoprawką Pani Burmistrz) XLIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-06-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2023 – 2029 –druk nr 20 (wraz z autopoprawką Pani Burmistrz ) XLIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-06-28 Głosowanie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2023 roku – druk nr 21 XLIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-06-28 Głosowanie wniosku Radnej Anny Łuksza o wykreślenie w § 1 brzmienie: „Szkoła Podstawowa imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Runowie Pomorskim” i zastąpić go następującym brzmieniem: „Szkoła Podstawowa imienia Wojska Polskiego w Runowie Pomorskim” XLIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2023-06-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii L.W. P. w Runowie Pomorskim –druk nr 22 (wraz ze zmienioną nazwą Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Runowie Pomorskim) XLIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2023-06-28 Głosowanie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy – druk nr 23 XLIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2023-06-28 Głosowanie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy – druk nr 24 XLIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za