Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
50 - rozwiń Udzielenie informacji na temat statutu prawnego boiska interpelacja Dominik Raj 2019-09-18 2019-09-24
49 - rozwiń Usunięcie suchych drzew na koloniach interpelacja Halina Jagiełka 2019-09-17
48 - rozwiń Koszenie trawy na terenie gdzie znajdują się siedzenia i stoły do szachów/warcabów. interpelacja Dominik Raj 2019-09-13 2019-09-19
47 - rozwiń Częstotliwość opróżniania pojemników na odpady selektywne typu interpelacja Dominik Raj 2019-09-13 2019-10-16
46 - rozwiń dot. wymiany pompy na cmentarzu w Runowie interpelacja Krzysztof Rególski 2019-09-09 2019-09-17
45 - rozwiń dpt. zmiany zasad ruchu drogowego interpelacja Teresa Kuźmińska 2019-08-12 2019-08-19
44 - rozwiń Dot. wykarczowania krzaków wzdłuż poboczy Węgorzyno - Brzeźniak – Rogówko interpelacja Teresa Kuźmińska 2019-07-16 2019-07-18
43 - rozwiń Szosy gminne i powiatowe - Interpelacja Pana Radnego Bogusława Szyłowicz interpelacja 2019-06-18 2019-06-26
42 - rozwiń Grunt przy nowo powstałych schodach na Osiedlu Słonecznym w Węgorzynie interpelacja Dominik Raj 2019-06-18 2019-07-02
41 - rozwiń Dysponowanie kompleksem sportowym interpelacja Monika Dobrzaniecka 2019-06-18 2019-06-28
40 - rozwiń Porozumienia ws. realziacji w Węgorzynie programu Mieszkanie Plus zapytanie Monika Dobrzaniecka 2019-06-18 2019-08-20
39 - rozwiń Rozpatrzenie wniosków na dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego zapytanie Monika Dobrzaniecka 2019-06-18 2019-06-25
38 - rozwiń Oczyszczenie drogi powiatowej pokrytej ziemią oraz wykoszenie poboczy na odcinku Węgorzyno - Brzeźniak - Rogówko interpelacja Teresa Kuźmińska 2019-05-30 2019-05-31
37 - rozwiń Zapytanie dot. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapytanie Bogusław Szyłowicz 2019-05-29 2019-06-04
36 - rozwiń Wywieszenie flag państwowych podnczas Dnia Zwycięstwa - 08 maja 2019 roku zapytanie Katarzyna Lewandowska 2019-05-29 2019-06-10
35 - rozwiń Posadowienie ławki oraz kosza na śmieci przy ul. Mikołaja Kopernika w Węgorzynie interpelacja Katarzyna Lewandowska 2019-05-29 2019-06-06
34 - rozwiń Posadowienie koszy na śmieci przy niedawno wykonanych elementach edukacji ekologicznej, na plaży interpelacja Katarzyna Lewandowska 2019-05-29 2019-06-06
33 - rozwiń Nieodpłatne przejęcie działki nr 10/25 obręb Połchowo w m. Runowo Pomorskie interpelacja Maria Sławska 2019-05-29 2019-06-03
32 - rozwiń Ustawienie pojemników PET i szkło na ul. Połchowskiej (za torami) w Runowie Pomorskim interpelacja Maria Sławska 2019-05-29 2019-06-10
31 - rozwiń Oczyszczenie kanalizy burzowej w Przytoniu interpelacja Teresa Kuźmińska 2019-05-27 2019-05-30
30 - rozwiń Runowo - oczyszczenie poboczy z pokrytej ziemi oraz o postawienie znaków ograniczajacych prędkosć do 40 km w miejscowości ( ze zwględu na ich brak) interpelacja Krzysztof Rególski 2019-05-27 2019-06-30
29 - rozwiń Zabezpieczenie skarpy naprzeciwko młyna skręcając do Runowa interpelacja Krzysztof Rególski 2019-05-27 2019-05-30
28 - rozwiń Zagospodarowanie terenów nad jeziorem w Węgorzynie interpelacja Stanisław Ociepa 2019-05-27 2019-05-30
27 - rozwiń Oczyszczenie rowu w parku w Przytonu interpelacja Teresa Kuźmińska 2019-05-08 2019-05-09
26 - rozwiń Naprawa doraźna nawierzchni drogi z Winnik do Dłuska nr 4340Z (dz. nr 19 obr. Winniki i nr 49/1 obr. Dłusko) interpelacja Stanisław Ociepa 2019-05-06 2019-05-09
25 - rozwiń Interpelacja dot. zakupienia tablic lub zamkniętych gablot i umieszczenie ich na terenie wszystkich sołectw. interpelacja Monika Dobrzaniecka 2019-04-25 2019-05-20
24 - rozwiń dot. budowy ronda przy Banku Spóldzielczym w Węgorzynie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. interpelacja Halina Jagiełka 2019-04-25 2019-05-09
23 - rozwiń Remont chodnika w ulicy Podgórnej interpelacja Stanisław Ociepa 2019-03-26 2019-03-28
22 - rozwiń Uprzątnięcie dz. nr 250/5 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno ulica Kolejowa przy dz. nr 853/3 obręb nr 1 miasta interpelacja Stanisław Ociepa 2019-03-26 2019-04-01
21 - rozwiń Uprzątnięcie skarpy na dz. nr 250/7 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno przy bramie na ogrody działkowe interpelacja Stanisław Ociepa 2019-03-26 2019-04-01
20 - rozwiń usunięcie drzew z dz. nr 812/13 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno interpelacja Stanisław Ociepa 2019-03-26 2019-04-03
19 - rozwiń Naprawa nawierzchni ulicy Południowej w Węgorzynie, dz. nr 533 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno interpelacja Stanisław Ociepa 2019-03-26 2019-03-28
18 - rozwiń Problem związany z wprowadzeniem podwyżki wody i ścieków interpelacja Dominik Raj 2019-03-20 2019-03-29
17 - rozwiń Dostęp do szeroko pojętych ośrodków kultury, różnych form pożytecznego spędzania czasu wolnego (Dom Kultury, Świetlica Miejska). interpelacja Joanna Stasiak 2019-03-20 2019-04-02
16 - rozwiń Działka niezabudowana przy ul. Kościuszki interpelacja Joanna Stasiak 2019-03-20 2019-04-01
15 - rozwiń Ubytki nawierzchni bitumicznej w miejscowości Węgorzyno interpelacja Joanna Stasiak 2019-03-20 2019-04-01
14 - rozwiń Kompleks sportowy "Moje Boisko Orlik 2012" zapytanie Monika Dobrzaniecka 2019-03-20 2019-04-04
13 - rozwiń Stan techniczny drogi Dłusko (nr drogi 56) interpelacja Monika Dobrzaniecka 2019-03-20 2019-04-01
12 - rozwiń Statut Gminy zapytanie Bogusław Szyłowicz 2019-03-20 2019-04-02
11 - rozwiń Woda na szosie powiatowej między Cieszynem a Trzebawiem zapytanie Bogusław Szyłowicz 2019-01-31 2019-02-12
10 - rozwiń Ustawa o samorządzie gminnym, art. 24, pkt 6 - interpelacje i zapytania wniosek Bogusław Szyłowicz 2019-01-31 2019-02-21
9 - rozwiń Informator Urzędu Miejskiego zapytanie Bogusław Szyłowicz 2019-01-31 2019-02-28
8 - rozwiń Brakująca lampa oświetleniowa w Cieszynie zapytanie Bogusław Szyłowicz 2019-01-31 2019-02-12
7 - rozwiń Naprawa nawierzchni ulicy Księdza Fortunata Sosnowskiego w Węgorzynie, dz. nr 537 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno interpelacja Stanisław Ociepa 2019-02-01 2019-02-12
6 - rozwiń Znak drogowy kierunek Mieszewo 12 km, zjazd z DK20 do Cieszyna zapytanie Bogusław Szyłowicz 2019-01-31 2019-02-12
5 - rozwiń naprawa nawierzchni ulicy Południowej w Węgorzynie dz. nr 533 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno wniosek Stanisław Ociepa 2019-02-01 2019-02-12
4 - rozwiń Doświetlenie ulicy Południowej w Węgorzynie poprzez postawienie słupa oświetleniowego naprzeciwko wjazdu na dz. nr 551 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno. interpelacja Stanisław Ociepa 2019-01-02 2019-01-07
3 - rozwiń Montaż 2 lamp oświetleniowych na Osiedlu Słonecznym w Węgorzynie interpelacja Dominik Raj 2018-12-27 2019-01-07
2 - rozwiń Komin na działce nr 170/27 w Cieszynie interpelacja Bogusław Szyłowicz 2018-12-20 2018-12-31
1 - rozwiń Utrzymanie rowu oraz basenu odwadniającego drogę zlokalizowanego na dz. nr 559/1 w obrębie nr 3 m. Węgorzyno interpelacja Stanisław Ociepa 2018-11-28 2018-12-11